ระบบข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพ ระบบตัวชี้วัดสำคัญ - ด้านสุขภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  สามารถใช้งานได้กับ Google Chrome และ Mozilla Firefox
 
กลับหน้าหลัก

 
 
ตัวชี้วัดกระทรวง
 
ตัวชี้วัด สป. สธ.
 
เรื่องแจ้งเพื่อให้ทราบ
    การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำคัญที่จัดเก็บในปี
งบประมาณ 2559
1.ตัวชี้วัดเน้นหนัก ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (21 ตัวชี้วัด)   
      ให้รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุด
ไตรมาสนั้น ๆ โดยข้อมูลการดำเนินงานให้จัดทำเป็นรายจังหวัด รายเขต
ประกอบด้วยตัวตั้งและตัวหารตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
ผ่านไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค infomation.analysis.bps@gmail.com
2.ตัวชี้วัดตามงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ของกระทรวงสาธาณสุข  
ให้บันทึกข้อมุลผลการดำเนินงานเฉพาะตัวตั้งและตัวหารที่เว็บไซต์ http://healthdata.moph.go.th/projectkpi_moph/
ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดไตรมาสนั้น ๆ
โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้แนบ username และ password มาพร้อมนี้
.....................................................................................................................
  Download
  - คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิตขาวคาดแดง ปีงบประมาณ2559
  - คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2559
  - ปรับรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2558 ข้อ21 ฉบับปรับปรุง 15 มี.ค. 58
  - ปรับรายละเอียดตัวชี้วัด ระดับเขตบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558
  - คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2558
  - คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2557(ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่่18 พฤศจิกายน2556)
  - รายละเอียดปรับปรุงตัวชี้วัดผลผลิต ปีงบประมาณ 2557
  - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สปสธ.ปีงบประมาณ 2557
  - คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2556
  - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม ปีงบประมาณ 2555 
  - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สปสธ.ปีงบประมาณ 2555
  - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม ปีงบประมาณ 2554
  - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต ปีงบประมาณ 2554 25/03/2554
  - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม ปีงบประมาณ 2553
  - หนังสือคู่มือตัวชี้วัดผลผลิต สป.(สปง.301)2552 6/02/2552
  - การใช้งานระบบตัวชี้วัดกรม ปีงบประมาณ 2552 19/09/2552


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel. 02-5901503 Fax.02- 5918627